مرمریت دهبید گل یخی

در کارخانه سنگ جم استون سنگ اسلب مرمریت در طیف های رنگی وسیعی تولید و فرآوری میشود که یکی مرمریت دهبید گل یخی میباشد.