مرمریت دهبید شایان

در کارخانه سنگ جم استون سنگ اسلب مرمریت در طیف های رنگی وسیعی تولید و فرآوری میشود که یکی مرمریت دهبید شایان میباشد.