مرمریت امپرادور رومر ترکیه

در کارخانه سنگ جم استون سنگ اسلب مرمریت در طیف های رنگی وسیعی تولید و فرآوری میشود که یکی سنگ مرمریت امپرادور رومر ترکیه میباشد.